Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 
na predaj  voľného jednoizbového bytu v bytovom dome 
na ul. Hlavnej 952/35 v Krompachoch
 
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti – jednoizbový byt na prízemí v bytovom dome s.č. 952 na Hlavnej ulici č. 35 v Krompachoch. 
 
Minimálna požadovaná kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 78/2011 zo dňa 18.11.2011 vo výške  7.000 €.
 
Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 22.12.2014 a ukončená 30.01.2015 o 12.00 hod. 
 
Do termínu uzávierky, t.j. do 30.01.2015 neboli do podateľne Mestského úradu v Krompachoch doručené žiadne návrhy.
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.