MESTO KROMPACHY
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
_______________________________________________________________
 
O Z N Á M E N I E 
 
Mesto Krompachy zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe  § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 2/D.11 zo dňa 15.12.2014
 
týmto oznamuje, že ponúka na predaj
 
časť pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch s výmerou spolu 89 m2
 
parcela C-KN 2660/5, zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením od parcely E-KN 90967/2, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, v zmysle geometrického plánu č. 23/2014 zo dňa 03. 10. 2014 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom 
 
formou priameho predaja
 
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku č. 5/2015 zo dňa 25.01.2015, 
 
minimálne za cenu 240,00 € za celú výmeru
 
Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného nehnuteľného majetku mesta 
 
do 17.02.2015, najneskôr do 12,00 hod.
 
Ponuky s návrhom kúpnej ceny je potrebné doručiť v určenom termíne v obálke s heslom
 „NEOTVÁRAŤ - Predaj pozemku Robotnícka ul.“ 
poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č. 1 – prízemie, č. dverí 1.  
 
Podmienky predloženia cenovej ponuky v zmysle vyhláseného priameho predaja:
1. Cenová ponuka sa podáva v písomnej forme vyhotovená v slovenskom jazyku. 
2. Súčasťou cenovej ponuky musí byť:
a) písomný súhlas s podmienkami priameho predaja – návrh na odkúpenie, 
b) identifikačné údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt, resp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt), 
c) názov predmetu predaja, označenie majetku (identifikácia), 
d) cenový návrh vyjadrený výlučne konkrétnym číselným údajom,
e) ak je navrhovateľ ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva, alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)  
f) čestné vyhlásenie navrhovateľa fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Krompachy, poslancom Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Mestom Krompachy, prednostom Mestského úradu v Krompachoch, zamestnancom Mesta Krompachy, hlavným kontrolórom Mesta Krompachy, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb
g) čestné vyhlásenie navrhovateľa právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Mestom Krompachy, prednostom Mestského úradu v Krompachoch, zamestnancom Mesta Krompachy, hlavným kontrolórom Mesta Krompachy, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb
h) súhlas navrhovateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. 
i) záväzok, že od vyhlasovateľa – Mesta Krompachy odkúpi majetok tak ako stojí a leží  za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr do 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
3. Ponúkaný pozemok sa predáva ako celok, nie je možné ho deliť.
4. Každý záujemca môže predložiť najviac jednu cenovú ponuku. Ak podá záujemca viac návrhov, budú všetky z priameho predaja  vylúčené.
5. Vyhlasovateľ - Mesto Krompachy písomne oboznámi záujemcov s výsledkom priameho predaja majetku mesta do 7 dní od schválenia predaja mestským zastupiteľstvom.
6. Vyhlasovateľ – Mesto Krompachy si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, priamy predaj majetku mesta zrušiť, meniť podmienky priameho predaja, ukončiť priamy predaj  ako neúspešný alebo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku priameho predaja. Zmena podmienok sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.
7. Záujemca má možnosť v úradných hodinách nahliadnuť do znaleckého posudku č. 5/2015 zo dňa 25.01.2015, ktorý sa nachádza na Mestskom úrade v Krompachoch (prízemie, č.dv. 3) 
8. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
 
Podmienky prevodu pozemku
1. Vyhlasovateľ – Mesto Krompachy podmieňuje predaj nehnuteľného majetku mesta jeho schválením Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch.
2. Kúpna cena za pozemok  bude uhradená najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy.
3. Kupujúci uhradí náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku a poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza (umiestneného na 1. mieste) možno predmet priameho predaja ponúknuť na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov / ponúk a to za ním navrhnutú cenu.
 
Kritéria hodnotenia cenových ponúk
1. Jediným kritériom hodnotenia predložených cenových ponúk je kúpna cena za pozemok  predložená navrhovateľom. 
2. Víťazom priameho predaja bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. 
3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za majetok obce rozhoduje skorší termín podania návrhu.
4. Účastníkom, ktorí v rámci priameho predaja majetku mesta neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – mesto Krompachy oznámi, že ich návrhy sa zamietli.
5. Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v priamom predaji sa nepriznávajú
6. Mesto Krompachy nie je platcom DPH.
 
Doplňujúce informácie sú k dispozícii na Mestskom úrade v Krompachoch, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja, prízemie, č.dv. 3, Ing. Erika Balážová, tel. 053/419 22 28 a to počas stránkových hodín.