Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku
na Hornádskej ulici v Krompachoch skolaudovanom v 12/2014
_______________________________________________________
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 2/D.9 zo dňa 15.12.2014, vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou Mesto Krompachy ponúkalo na prenájom nehnuteľnosti v Hnedom priemyselnom parku skolaudovanom v 12/2014: 
 
haly:
- výrobná hala – stojaca na parcele C-KN 1887/12, 
zastavaná plocha s výmerou 3.513 m2
 
- montážna hala – stojaca na parcele C-KN 1887/11,
zastavaná plocha s výmerou 2.576 m2
 
budovy:
- prevádzková budova – stojaca na parcele C-KN 1887/7,
zastavaná plocha s výmerou 280 m2
 
- administratívna budova – stojaca na parcele C-KN 1889/51
zastavaná plocha s výmerou 387 m2
 
pozemky:
- zastavané plochy s výmerou 20.236 m2 (parcely registra C-KN č. 1716/2 s výmerou 1905 m2,     č. 1887/1 s výmerou 1 ha 1575 m2, a parcely pod stavbami č. 1887/7 s výmerou 280 m2, č. 1889/11 s výmerou 2576 m2,č.1889/12, s výmerou 3513 m2, č. 1889/51 s výmerou 387 m2)
 
Minimálna požadovaná výška nájomného:
Minimálna výška nájomného bola určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice vo výške:
 
- haly: 5,30 EUR/m2/rok
- budovy:         2,60 EUR/m2/rok
- pozemky: 0,20 EUR/m2/rok
 
Doba nájmu:
 
- nájom bol stanovený na dobu určitú, minimálne 10 rokov
 
 
Súťažné návrhy bolo možné predkladať variantne podľa ponúkaných štyroch alternatív:
Alternatíva 1: 
Prenájom všetkých nehnuteľností v Hnedom priemyselnom parku uvedených v tejto vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži
Alternatíva 2: 
Prenájom výrobnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a  pozemkov (zastavaných plôch pod výrobnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)
Alternatíva 3: 
Prenájom montážnej haly, sociálno-prevádzkovej budovy a pozemkov (zastavaných plôch pod montážnou halou a sociálnou prevádzkovou budovou a ostatných plôch)
Alternatíva 4: 
Prenájom administratívnej budovy (vrátane zastavaných plôch)
 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 22.12.2014 a ukončená 22.01.2015 o 12.00 hod. 
 
Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie predložených súťažných návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy pracovala v zložení:
 
Predseda: Stanislav Barbuš
Členovia:      Ing. Iveta Rušinová
        Oľga Dzimková
         Ing. Ján Ivančo
         Ing. Erika Balážová
 
Komisia zasadala dňa 23.01.2015 o 11.30 hod. na Mestskom úrade v Krompachoch a konštatovala, že do termínu uzávierky, t.j. do 22.01.2015 boli v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručené na Mestský úrad dve obálky:
 
1. Obálka ev.č. MaRR 868/15, doručená dňa 22.01.2015 o 11.05 hod.
ECOLED SOL s.r.o., Gorkého č. 33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44789807
 
2. Obálka ev.č. MaRR 869/15, doručená dňa 22.01.2015 o 11.06 hod.
LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433
 
V zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže boli kritériami  hodnotenia cenových ponúk:  počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2015, úhrada nájmu v mesiacoch vopred a cena celkom za ročný nájom. Jednotlivým kritériám boli pridelené váhy. Víťazom súťaže sa stáva účastník s najvyšším bodovým ohodnotením.  
 
V súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže nájomná zmluva s víťazom súťaže podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.
 
Komisia po otvorení obálok konštatuje, že obaja navrhovatelia splnili podmienky, ktoré boli vyhlásené Mestom Krompachy v zmysle obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 22.12.2015.
 
Poradie návrhov:
 
Navrhovateľ s poradovým číslo 1:
- ECOLED SOL s.r.o., Gorkého č. 33, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44789807
 
ponuka pre Alternatívu č. 1
- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2015: 128 osôb
- úhrada nájmu vopred v mesiacoch:     6 mesiacov
- cena celkom za ročný nájom v EUR:             38.053,10  EUR
 
Navrhovateľ s poradovým číslo 2:
- LEADER LIGHT s.r.o., Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36188433
 
ponuka pre Alternatívu č. 3 a Alternatívu č. 4
- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2015: 74 osôb
- úhrada nájmu vopred v mesiacoch:               12 mesiacov
- cena celkom za ročný nájom v EUR:                        18.731,60  EUR
 
V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude nájomná zmluva uzavretá za predpokladu jej schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch víťazovi súťaže, t.j.  navrhovateľovi s najvyšším hodnotením podľa váh jednotlivých kritérií:
 
ECOLED SOL s.r.o., 
Gorkého č. 33, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 44789807