Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov sa zabezpečuje podľa potreby odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo znečistenia (napr. zvyšky posypového materiálu a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závady v zjazdnosti a schodnosti, a to pluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu a posypom vhodným posypovým materiálom.

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov okrem úsekov vymedzených v ods. 8, 9 a 10 VZN č. 5/2011 zabezpečuje mesto.

Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, to znamená, že sa prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy, nástupných plôch zastávok verejnej dopravy, priechodov pre chodcov, schodov, mostov, lávok, zberných komunikácií a komunikácií s veľkými stúpaniami.

Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístupy k zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. V prípade odvozu snehu sa tento odváža na miesto určené mestom.

Pri tvorení poľadovice je nutné použiť posypový inertný materiál (piesok, kamenná drť a pod.). Posyp chloridmi (chemický posyp) sa môže aplikovať len na živičné povrchy a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.

V zimnom období je potrebné zbavovať chodníky snehu a námrazy aj viackrát za deň, a to zásadne v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa do hromád na okraj vozovky tak, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody do kanalizačných vpustí.

Kde sa chodník nenachádza, spriechodňuje sa verejné priestranstvo hraničiace s nehnuteľnosťou potrebné ku chôdzi v šírke 2 m, maximálne však po krajnicu cesty.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli poľadovicou alebo snehom.

Schodnosť chodníkov pred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami zabezpečujú osoby uvedené v § 8 ods. 7 VZN č. 5/2011.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:

  • riadne a včas očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou,
  • očistiť chodník, ktorý hraničí s priľahlou nehnuteľnosťou aj ak je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Nerozhoduje, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník. Za chodník sa v tomto prípade považujú aj schody a cesta upravená v podobe schodov.
  • čistiť chodník po celej šírke, pokiaľ jeho oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené,
  • čistiť chodník podľa potreby prípadne aj denne.


Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po zimnej údržbe (posypový materiál) sú poverené osoby povinné vykonávať výlučne mokrou technológiou (kropením, polievaním) z dôvodu zabránenia znečisťovania životného prostredia prachom.