Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.01.2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

„Ľudia a perspektíva“, občianske združenie
Družstevná č. 4
053 42 Krompachy