Názov a sídlo prijímateľa:
Mesto Krompachy
Námestie slobody č. 1
053 42  Krompachy

Názov projektu: „Krompachy – revitalizácia mesta po povodní“

Miesto realizácie projektu:
Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
ulice: Lorencova, Námestie slobody, Trangusova, Štúrova, Mlynská, Slovinská

Začiatok a koniec realizácie projektu: 05/2014 – 02/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:  875 207,75 €


Cieľ projektu:
Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídel v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami

Špecifický cieľ:
-    Rekonštrukcia a výstavba zastávok
-    Rekonštrukcia miestnych komunikácii, vrátane dopravných subsystémov
-    Rekonštrukcia mostov a lávok  v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na MK
-    Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
-    Výstavba a rekonštrukcia chodníkov vrátane dopravných subsystémov
-    Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk