Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
na predaj voľného dvojizbového bytu č. 32 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP č. 1050/1 v Krompachoch.

Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností:

voľný dvojizbový byt č. 32 na 7. poschodí
v bytovom dome na ul. SNP č. 1 v Krompachoch

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške

6.900,00 EUR.

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 30.04.2014 a ukončená 29.05.2014 o 12.00 hod.

Do termínu uzávierky, t.j. do 29.05.2014 neboli do podateľne Mestského úradu v Krompachoch doručené žiadne návrhy.

Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.