Na základe vyhlásenej výzvy č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 40 000 Eur na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  pre projekt:

„Kúpa nehnuteľnosti na ulici SNP 56, Krompachy“

Cieľom projektu je nákup nehnuteľnosti na ulici SNP, kde sa plánuje vytvoriť  3 triedy pre žiakov z MRK, ktoré budú zabezpečovať vzdelávacie, výchovné a mimoškolské aktivity pre žiakov z MRK.


„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity“