Názov a sídlo prijímateľa:
Mesto Krompachy
Námestie slobody č. 1
053 42  Krompachy

Názov projektu: „Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy“

Miesto realizácie projektu: Hornádska 49,  Krompachy
okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Začiatok a koniec realizácie projektu: 10/2013 – 12/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:  2 077 467,60 €


Cieľ projektu:
    Vybudovanie zberného dvora
    Zefektívnenie systému separovaného zberu zriadením zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov v zmysle povinností podľa § 39 zákona o odpadoch
    Zakúpením technologických zariadení a kontajnerov zvýšiť kvalitatívnu úroveň triedeného odpadu
    Zakúpením štiepkovačov zefektívniť úpravu separovanej zložky komunálnych odpadov – drevného bioodpadu

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
„Investícia do Vašej budúcnosti“

www.opzp.sk