Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 13 000 Eur na podporu realizácie projektu s názvom:

„OBNOVA NKP, ÚZPF č. 2354/0, ŽELEZIAREŇ, ZLIEVAREŇ, STARÁ MAŠA, K.Ú. KROMPACHY“

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie vypracovalo prípravnú projektovú dokumentáciu obnovy Zlievarne v Krompachoch v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach v rozsahu:

•    Zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky
•    Statické posúdenie stavebných konštrukcii
•    Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický (vrátane archívneho výskumu)

Na základe spracovanej prípravnej projektovej dokumentácie Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Zámerom obnovy kultúrnej pamiatky Železiareň, Zlievareň, Stará Maša je vytvorenie stálej expozície a prezentácie železiarne, zlievarne ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.


„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.