Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Krompachy
                                             Námestie slobody č. 1
                                             053 42 Krompachy


Názov projektu: „Komunitné centrum Krompachy“

Miesto realizácie projektu:
Hornádska 584, 053 42 Krompachy

Začiatok a koniec realizácie projektu:
04/2014 – 06/2015

Celkové výdavky projektu:   166 420,06  €


Cieľ projektu:
Vybudovanie komunitného centra, zabezpečenie  interiérovým a IKT vybavením.
Realizáciou projektového zámeru  sa vytvorí priestor pre aktivity príslušníkov MRK, ktoré budú v rámci postupného procesu u nich formovať postoje a hodnoty k životu a zároveň získajú vedomosti a zručnosti. Tieto aktivity im umožnia lepšie začlenenie do majority spoločnosti. V rámci vzniknutého komunitného centra budú pôsobiť komunitní pracovníci, ktorých úlohou bude komunitná práca s MRK.

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk