Jednorazovú dávku možno poskytnúť len občanovi, ktorý
  • má na území mesta trvalý pobyt, 
  • nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (nemá dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a pod.) resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie záväzkov a tento dodržiava pravidelnými splátkami. 
Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a mesto ju poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom posudzujú, nedosahujú životné minimum podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Tiež je to stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky svojho postihnutia alebo ich prekonať.