Mesto Krompachy poskytne príspevok občanovi, ktorý požiada o príspevok písomne a spĺňa tieto podmienky:
 
  • trvalý pobyt na území mesta Krompachy,
  • je poberateľom  starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku,
  • výška príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 2,1 násobok životného minima. 

Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má nevyrovnané finančné záväzky voči poskytovateľovi (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.).

 Výška príspevku na jeden obed je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima  nasledovná:

  • 1,00 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,7 násobok životného minima alebo sa mu rovná,
  • 0,50 €;  ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v rozmedzí od 1,7001 násobku do 2,1 násobku životného minima vrátane.

 

Suma jednotlivých príjmových pásiem k 1.7.2020.

Jedna plnoletá fyzická osoba

Násobok ŽM Príjem žiadateľa do Príspevok na obed
1,7 365,21 € 1,00 €
2,1 451,14 € 0,50 €

 

Dvojica bez detí

Násobok ŽM Príjem žiadateľa do Príspevok na obed
1,7 619,99 € 1,00 €
2,1 765,87 € 0,50 €

 

Zmena príjmových pásiem  sa mení v súvislosti s úpravou súm životného minima vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

 

Pomôcka pre výpočet, či občan spĺňa podmienky vzhľadom na výšku príjmu:

priemerný mesačný príjem za kalendárny rok (A)
suma životného minima (B)
pomer mesačného príjmu (C)
C=A/B