Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Občania, ktorí majú trvalý pobyt v meste Krompachy, podávajú písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“) na oddelenie Organizačno-správne a sociálnych vecí MsÚ Krompachy. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v zariadení pre seniorov) a odkázanosť fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (opatrovateľská služba).

Posudková činnosť je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 
Lekárska posudková činnosť je posúdenie:

 • odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvný lekár“). Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je „zdravotný posudok“. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci lekár MsÚ Krompachy.
   

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálna posudková činnosť je vykonávaná sociálnym pracovníkom MsÚ Krompachy.
 
Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok vo veci o  odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • návrh druhu sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
   

Posudok vo veci o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia vo veci o odkázanosti na sociálnu službu. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službuje v zmysle zákona o sociálnych službách je Mesto Krompachy.

Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby“.

Mesto Krompachy v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

 • zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u verejného poskytovateľa,
 • zabezpečí  na  základe  dohody  s občanom  poskytovanie  sociálnej  služby  u iného
  verejného poskytovateľa sociálnej služby v pôsobnosti inej obce alebo VÚC,
 • zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa.  


Podanie „Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby“

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Občan podáva písomnú „Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby“  (tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby“):
 • v zariadení pre seniorov (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu),
 • pri poskytovní opatrovateľskej služby (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu).

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Imrich Papcun, t.č.: 419 22 30, kancelária č. 10