V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie a sušenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, 
ktorá:
  • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  • dovŕšila dôchodkový vek, 
  • a je prijímateľom opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou, pričom
  • v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť má zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. 
V práčovni sa poskytujú služby v pracovných dňoch v čase poskytovania opatrovateľskej služby.