Zariadenie sociálnych služieb je organizačnou súčasťou Mestského úradu Krompachy, ktorý ho spravuje prostredníctvom svojich príslušných oddelení.

Zariadenie sociálnych služieb nemá právnu subjektivitu.

Zariadenie sociálnych služieb je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Zariadenie sociálnych služieb mesta Krompachy je zriadené ako účelové zariadenie za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vybraným skupinám obyvateľov. V zariadení sa poskytujú tieto sociálne služby:

  • nocľaháreň (§ 25), kapacita zariadenia: 7 osôb
V nocľahárni sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Ubytovanie v zariadení sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana o poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa a potvrdenie o príjme žiadateľa.

  • základné sociálne poradenstvo (§ 19). 

Adresa:
Stará Maša č. 606
053 42 Krompachy

Kontaktná osoba: PhDr. Imrich Papcun
Tel. kontakt: 053/419 22 30 
e-mail: imrich.papcun@krompachy.sk