Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY pre prevenciu kriminality bola Mestu Krompachy z OBVODNÉHO ÚRADU KOŠICE poskytnutá dotácia vo výške 3 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

CELKOVÁ OBNOVA, MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA 

KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE KROMPACHY

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo 5 ks nových kamier s príslušenstvom, ktoré sú umiestnené v centre mesta a na inkriminovaných miestach s vysokou intenzitou páchania trestných činov.

Cieľom projektu je obnova, rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Krompachy, ktorý bude využívaný v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti, na zvýšenie bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany majetku a zdravia občanov v meste.