Označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý mesto previedlo do vlastníctva alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci (povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

 

P.č.   Názov spoločnosti Podiel v % 
 1.  BHMK, s.r.o. Krompachy  100,00 
 2.  Termokomplex s.r.o. Krompachy  34,25 
3.  EKOVER s.r.o. 30,52
4.  PO WOPAX s.r.o. Krompachy 46,00 
5.  KROM-SAT s.r.o. Krompachy 35,00 
6.  Mestské lesy Krompachy s.r.o. 100,00
7.  SKI PLEJSY a.s. 5,35 
8.  Prima banka Slovensko a.s. 0,01
9.  Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 2,35