Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Krompachy:
 

A) ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY, PODĽA KTORÝCH MESTO KONÁ A ROZHODUJE

 

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi mesto, jeho orgány a právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vo svojej činnosti:

 1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
 2. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR č. 222/1996 Z .z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Ústavný zákon NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 6. Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 10. Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 11. Zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 12. Zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 13. Zákon NR SR č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
 15. Zákon SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov
 16. Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 17. Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 19. Zákon NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 20. Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 21. Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 22. Zákon NZ ČSSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
 23. Zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
 24. Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 25. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 26. Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 27. Zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 28. Zákon SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 29. Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 30. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 31. Zákon FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 32. Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 33. Zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 34. Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 35. Zákon NS SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 36. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 37. Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 38. Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
 39. Zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 40. Zákon NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 41. Zákon NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 42. Zákon FZ ČSSR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 43. Zákon FZ ČSSR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 44. Zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 45. Zákon NR SR č. 1/25014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 46. Zákon SNR č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
 47. Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 48. Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 49. Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 50. Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 51. Zákon FZ ČSFR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 52. Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 53. Zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 54. Zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 55. Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 56. Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 57. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 58. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
 59. Zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 60. Zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
 61. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
 62. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 63. Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 64. Zákon NR SR č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 65. Zákon NR SR č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 66. Zákon NR SR. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 67. Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 68. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 69. Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
 70. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 71. Zákon NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
 72. Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 73. Zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 74. Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 3. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 4. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
 5. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 6. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
 7. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z .z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 8. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 9. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 10. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 11. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 12. Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 13. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 14. Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 15. Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 16. Zákon NR SR č. 211/2000 o slobode informácií v znení neskorších predpisov
 17. Zákon NR SR č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Výnos Ministerstva financií č.55/2014 o štandardoch informačných systémoch verejnej správy
 19. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
 20. Zákon NR SR č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov
 21. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
 22. Zákon NR SR č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
 23. Vyhláška Ministerstva financií 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
 24. Zákon NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ďalšie právne predpisy platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon NR SR č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od 1. januára 2016 majú všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe na adrese: www.slov-lex.sk

 

B) POKYNY

podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Krompachy, sú uvedené na úradnej tabuli na týchto stránkach pod odkazom „Základné dokumenty mesta“ 
 

C) INŠTRUKCIE

Mesto Krompachy nevydalo žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie. 
 

D) VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ

Mesto Krompachy tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová. Mesto nevydalo žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.