Poplatky v správnom konaní

Mesto Krompachy ako správny orgán vyberá poplatky podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - Správne poplatky.

Do tohto zákona možno nahliadnuť v mestskom úrade, podateľni (prízemie vpravo) alebo na internetovej stránke www.slov-lex.sk  

Výdavky spojené so sprístupnením informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ustanovuje Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý je súčasťou interného predpisu – Zásady poskytovania informácií.

Mesto Krompachy na zabezpečenie jednotného postupu pri stanovovaní úhrad za služby poskytované Mestom Krompachy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“)  a ostatných právnych predpisov má prijatú Smernicu o úhradách za služby poskytované Mestom Krompachy.