Miesto pre podanie opravného prostriedku

Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
 

Spôsob podania opravného prostriedku

Zásadne písomne v dvoch vyhotoveniach, pokiaľ sa pre iný spôsob podania opravného prostriedku nerozhodne účastník konania, v rozsahu platnej právnej úpravy. 
 

Odvolanie

Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje Mesto Krompachy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
Proti rozhodnutiu mesta ako správneho orgánu má účastník konania právo podať podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
 
Odvolanie je oprávnený podať aj:
a) zákonný zástupca, ak účastník nemôže v konaní samostatne vystupovať,
b) opatrovník v prípadoch, ak bol ustanovený správnym orgánom,
c) zástupca, ktorého si zvolil účastník; pokiaľ ide o zastupovanie právnických osôb.
 
Pre podanie odvolania zákon neustanovuje žiadne dôvody.
 
Účastník konania môže napadnúť tak skutkové zistenia, ako aj právne posúdenie veci v rozhodnutí. Môže napadnúť celé rozhodnutie, alebo len jeho časť. Dôvodom môže byť nezákonnosť, t.j. rozpor s objektívnym právom, ako aj nesprávnosť rozhodnutia. Nesprávnym rozhodnutím je také rozhodnutie, ktoré síce nie je v rozpore s právom, ale so zreteľom na okolnosti je neúčelné, neprimerané alebo nehospodárne.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

 

Lehota

Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. 

Podľa zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), proti rozhodnutiu Mesta Krompachy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácie. Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Krompachoch. O odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Krompachy rozhoduje primátor mesta. Primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie (aj fiktívne) je preskúmateľné Krajským súdom v Košiciach. V uvedenom konaní nemusí byť žalobca zastúpený advokátom.

 

Súdne preskúmanie rozhodnutia

Predpokladom súdneho preskúmania rozhodnutia podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov je, aby išlo o rozhodnutie alebo opatrenie Mesta Krompachy vydaného v správnom konaní. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. 

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
 
V konaní musí byť žalobca zastúpený advokátom s výnimkou ustanovení upravených § 49 ods 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.