SPÔSOB ZRIADENIA MESTA

Mesto Krompachy bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy mesta, t. j. 23. - 24. novembra 1990.
 

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE MESTA

Kompetencie mesta (t. j. právomoc a pôsobnosť mesta) sú dané:
  • Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • Všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)
Mesto Krompachy je zapísané v Štatistickom registri organizácií Štatistického úradu SR, ktorý je prístupný na stránke www.statistics.sk
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA