Ivo Hinďoš
tel.: 053 / 419 22 27, e-mail: ivo.hindos@krompachy.sk

Ing. Lenka Brutovská, 053/ 419 22 21, e-mail: lenka.brutovska@krompachy.sk

(ohlasovanie drobných stavieb a územné plánovanie)

 

vo veciach pôsobnosti stavebného úradu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

 

 • vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov a okrem stavieb diaľnic a rýchlostných ciest) a vydáva územné rozhodnutia podľa §§ 32 až 42 stavebného zákona,
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného zákona,
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona alebo vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,
 • povoľuje zmeny stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 • povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa § 88 až 93 stavebného zákona,
 • rozhoduje o dodatočnonm povolení stavieb a ich zmien, terénnych úprav a informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa § 88a až § 93 stavebného zákona,
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 stavebného zákona,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie (pasportu stavby) podľa § 104 stavebného zákona,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a vydáva rozhodnutie o pokute podľa § 105 až 107 stavebného zákona,
 • vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa § 108 až 116 stavebného zákona (okrem vyvlastnenia pre výstavbu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a stavieb, ktoré sú významnou investíciou),
 • vydáva záväzné stanovisko k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona,
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia vstupovať na cudzie pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,
 •  vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 100 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
 • ako orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona,
 • ako orgán štátneho stavebného dohľadu vydáva výzvu na urobenie nápravy podľa § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe podľa § 130 ods. 5 stavebného zákona,
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu podľa § 131 a 132 stavebného zákona,
 • prešetruje petície a sťažností podľa stavebného zákona,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • poskytuje  informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • vykonáva spravodajskú činnosť podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a vyhlášky ŠÚ SR, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok,
 • rozhoduje o opravných prostriedkoch podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov -  autoremedúra, obnova konania, protest prokurátora,

vo   veciach   špeciálneho   stavebného   úradu   pre   miestne   komunikácie   a účelové komunikácie podľa zákona č.  135/1961  Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 

 

 • vydáva  stavebné povolenie na začatie stavby miestnej komunikácie a na jej zmeny podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • vydáva oznámenia na ohlásené stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, nemení sa vzhľad stavby, ani spôsob užívania podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • vydáva oznámenia na ohlásené udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • vydáva  povolenie zriaďovať v telese ciest a miestnych komunikácií telekomunikačné podzemné vedenie a zariadenie na rozvod tepla a vykurovacích plynov,
 • rozhoduje o zriaďovaní vjazdov z komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, 
 • vydáva záväzné stanoviska k umiestneniu stavby alebo využitiu územia ak je súčasťou zriaďovanie vjazdov z komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce,
 • rozhoduje o uzávierke, obchádzke a odklone po dohode s dopravným inšpektorátom na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách obce,
 • povoľuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené,

vo veciach ochrany prírody a krajiny, uložené obciam v § 69   zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

 

 • ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhoduje o jej vyrúbaní,
 • dáva vyjadrenie na vydanie povolenia na výrub drevín podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 • prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7 o výrube drevín pri obnove produkčných ovocných drevín a pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 • vyznačuje dreviny určené na výrub,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vykonáva štátny dozor ako fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby (ďalej len "kontrolovaná osoba") dodržiavajú zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona.

vo veciach štátnej  vodnej  správy podľa § 63  zákona č.  364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,

 

 • rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • povoľuje vodnú stavbu, a rozhoduje aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby, 
 • určuje hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch v prípade pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku,
 • dáva vyjadrenie pred zhotovením projektovej dokumentácie k  stavbe alebo zmene stavby rodinného domu a k stavbe na individuálnu rekreáciu ak je príslušná vydať povolenie k vodnej stavbe, a na domové žumpy,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.