Z obsahu čísla vyberáme: * Oslobodenie Krompách * Správa o činnosti jednotlivých oddelení MsÚ * Vianočné posedenie v Zariadení sociálnych služieb Maška * Separovaný zber na území mesta Krompachy