Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: Sociálny podnik – komplexné služby pre znevýhodnené skupiny

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 09. 2008 – 02. 2011

Výška nenávratného finančného príspevku: 31 585 845 SKK / 1 048 458 €

Kontaktné údaje: Ing. Imrich Holečko
                             e-mail: holecko@krompachy.sk
                             tel. č. : 053/419 22 13
                             fax: 053/419 22 14
                             webová stránka: www.krompachy.sk

Ciele projektu:


Cieľ projektu

Komplexná prevádzka funkčného sociálneho podniku, ktorý svojou prevádzkou a aktivitami dokáže význame podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste Krompachy a okolí.

Špecifické ciele

 1. Výšia informovanosť a následná vlastná zaangažovanosť znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva pri zlepšovaní sociálno-ekonomických podmienok.
 2. Efektívne využívanie poskytovaných služieb sociálneho poradenstva pre znevýhodnené marginalizované skupiny obyvateľstva.
 3. Vyššia všeobecná vzdelanostná úroveň a odborná remeselná zručnosť znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.
 4. Všeobecné zvládnutie pracovnej a rodinnej záťaže súvisiacej so vstupom do pracovného pomeru znevýhodnených marginalizovaných skupín.
 5. Zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie prístupu na trh práce pre znevýhodnené marginalizované skupiny obyvateľstva.
 6. Vytváranie nových pracovných príležitosti pre znevýhodnené marginalizované skupiny obyvateľstva.
 7. Nadviazanie aktívnej a intenzívnej spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v Krompachoch a okolí poskytujúce pracovné príležitosti pre znevýhodnené marginalizované skupiny obyvateľstva.
 8. Vyškolenie riadiaceho personálu sociálneho podniku, pre zvládnutie náročných činnosti súvisiacich s komunikáciou a riadením znevýhodnených dlhodobo nezamestnaných skupín obyvateľstva.
 9. Stavebnými úpravami rekonštruované priestory pre prevádzku sociálneho podniku.
 10. Pracovné dielne vybavené potrebným zariadením a náradím v sociálnom podniku.

Hlavné aktivity:

 1. Výber vhodných občanov z radov cieľových skupín pre vzdelávanie a následnú prevádzku sociálneho podniku.
 2. Vzdelávanie cieľových skupín.
 3.  Príprava priestorov, materiálne a technologické vybavenie sociálneho podniku.
 4. Personálne obsadenie a prevádzka sociálneho podniku.

Cieľové skupiny:

• sociálne vylúčení občania a občania ohrození sociálnym vylúčením
• dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
• osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a so zdravotným postihnutím
• uchádzači o zamestnanie s nízkym alebo žiadnym odborným vzdelaním
• zamestnanci sociálneho podniku vrátane stredného a vyššieho manažmentu
• obyvatelia separovaných rómskych komunít

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:

• VÚC Košice
• ÚPSVR Spišská Nová Ves
• Občianske združenie Ľudia a perspektíva Krompachy
• SEZ Krompachy a.s.
• ZINKOZA, a.s. Krompachy


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

 


www.sia.gov.sk                               www.employment.gov.sk                              www.esf.gov.sk