Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Názov projektu: Podpora a rozvoj integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnej sociálnej práce

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 01. 04. 2008 – 31. 03. 2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 631 215 Sk / 87 340,34€

Kontaktné údaje:  e-mail: holecko@krompachy.sk 
                              tel. č.: 053/419 22 13
                              www.krompachy.sk


Ciele projektu:

 • Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie vzájomného spolunažívania rómskeho etnika a majority v meste Krompachy.
 • Podporiť dostupnosť a kvalitu služieb sociálnej starostlivosti.
 • Vytvoriť individuálny prístup ku klientovi, rodine a komunite.
 • Motivovať klientov k podpore vzdelávania detí.

Hlavné aktivity:

 • Poskytovanie sociálneho poradenstva a sprevádzanie klientov k rôznym inštitúciám.
 • Presadzovanie legálnych práv a záujmov klientov.
 • Pomáhanie klientom pri riešení konfliktov.
 • Kontrola využívania dávok a príspevkov na zákonom stanovený účel.
 • Vedenie klientov k získavaniu návykov a zručnosti vedenia domácnosti a riadneho užívania obydlí.
 • Vyhľadávanie rodín, v ktorých dochádza k zanedbávaniu, alebo týraniu detí.
 • Návštevy v rodinách klientov, spoznávanie problémov a hľadanie možnosti ich riešenia.
 • Pôsobenie na rodičov k zlepšeniu a úprave rodinného prostredia.
 • Sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou, motivovanie k lepšej školskej dochádzke.
 • Spolupráca s lekármi a vedenie klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí.
 • Vytváranie a organizovanie rôznych aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
 • Podpora k obnovovaniu pracovných návykov a hľadanie si zamestnania.
 • Podpora klientov k samostatnosti a zodpovednosti.

Cieľové skupiny:

 • Sociálne vylúčení občania a občania ohrození sociálnym vylúčením
 • Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
 • Mnohopočetné rodiny s deťmi žijúce na hranici chudoby
 • Osoby používajúce omamné a psychotropné látky, páchajúce trestnú činnosť
 • Osoby pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately
 • Predškolská a školská mládež rómskej komunity
 • Osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a s ťažkým zdravotným postihnutím

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

 

   www.esf.gov.sk                                                                                            www.fsr.gov.sk