Pôsobnosť mestskej polície

Jednou z hlavných úloh Mestskej polície Krompachy je zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku na katastrálnom území mesta Krompachy, ochrana životného prostredia a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

K úlohám Mestskej polície patrí aj ochrana majetku mesta a majetku občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením , zničením, stratou, alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany, kamerový systém).

Mestská polícia mesta Krompachy je poriadkový útvar zriadený v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a uznesením MsZ mesta Krompachy č. 38/E.2 zo dňa 25. 6. 2014.

Úlohy, organizácia, povinnosti a oprávnenia Mestskej polície mesta Krompachy (pozri zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č.250/1994 Z.z.a zákona č. 319/1999 Z.z., v znení zákona 333/2003 Z.z.; ďalej pozri VZN č. 1/2014, ktorým mesto Krompachy zriaďuje Mestskú políciu Krompachy a Organizačný poriadok mestskej polície - poriadkového útvaru mesta Krompachy).

Pôsobnosť Mestskej polície mesta Krompachy: (podľa zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii)

Mestská polícia má v súčasnej dobe 6 príslušníkov (5+1) a 7 zamestnancov vedených ako operátori kamerového systému. Kamerový systém je vybavený celkom 20 ks kamier a to analógových a digitálnych. Po rozšírení a modernizácii bol zvýšený dosah jednotlivých kamier a taktiež ak kvalita záznamov. Taktiež boli zriadené združené LCD monitory, ktoré zabezpečujú lepší prehľad pri obsluhe systému.