Ukazovateľ

k 31. 12. 2010
Počet obyvateľov

8675

Priemerný vek obyvateľstva

35 rokov

Sobáše

25

Rozvody

18

Narodení

153

Zomrelí

85

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

1

Prisťahovaní

70

Odsťahovaní

132

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1614

z toho muži

774

z toho ženy

840

produktívny vek

5827

muži (15-60)

2942

ženy (15-60)

2885

poproduktívny vek

1112

muži 61 +

427

ženy 61 +

685