Mesto Krompachy v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Krompachy č. 1/2011 ponúka na prenájom urnové miesta v kolumbáriu na Cintoríne I, Cintorínska ulica. Cena prenájmu urnového miesta v kolumbáriu je 100 EUR na obdobie 10 rokov.

V prípade záujmu o prenájom urnového miesta v kolumbáriu sa môžete bližšie informovať na MsÚ v Krompachoch, č. dverí 4 alebo na telefónnom čísle 053/419 22 25.