Krompachy vstupujú do dejín v druhej polovici 13. storočia. Najstarším doterajším dokladom je listina kráľa Ladislava IV z roku 1282 v ktorej dal gelnickému občanovi Jakulovy istý les, aby ho osídlil a založil v ňom obec, terajšie Jaklovce. V tejto listine je presne vymedzená hranica územia. Jedným z hraničných znakov je cesta vedúca do Krompách a k Spišskému hradu. V tej dobe boli Krompachy majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, o trhových právach, významných osobnostiach a pod., ale aj o rinčaní zbraní. Krátke obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre pokojný rozvoj.
Napriek tomu v 16. storočí už býva v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok a prichádzajú aj bohaté kupecké rodiny. Dôležitým medzníkom je rok 1602, kedy po dohode so zemepánom bola poddanská práca nahradená odvádzaním poplatkov a odvtedy sa Krompachy považovali za slobodné banské mesto.
Rok 1670 bol poznamenaný vpádom kurucov. V tom období sa stáva miestnym zemepánom rod Csákyovcov. V súvislosti s epidémiou cholery v roku 1831 vypukli 3 spišské sedliacke povstania. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb z Krompách a okolia.
Prelom v priemyselnom rozvoji znamenalo vybudovanie modernej železiarne a valcovne Ľ. Trangousom a ďalšími podnikateľmi v roku 1841. Neskôr, v roku 1848, sa A.V.Csáky zrieka všetkých zemepanských práv a nárokov voči mestu. Najväčší rozmach dosahuje mesto a železiareň na prelome 19. a 20. storočia. V tom čase zamestnáva krompašská železiareň okolo 3500 ľudí (pri 6500 obyvateľoch mesta) s produkciou 85 tis. ton surového železa a vyše 100 tis. ton ocele tým bola najväčšou železiarňou v Uhorsku! V dôsledku ekonomickej krízy a sociálneho úpadku po I. svetovej vojne, ako i maďarsko-československého zápasu o Slovensko, sa vyhrotila aj politická situácia v Krompachoch. Výsledkom konkurenčného zápasu pri deľbe záujmových sfér v novej ČSR bolo rozhodnutie o likvidácii železiarne. Deň 21.február 1921 vstúpil do dejín Krompách ako Krompašská vzbura. Zomrelo pri nej 6 ľudí.
Dokončením montáže vlastnej tepelnej elektrárne VSE v Krompachoch, ktorá spustila prevádzku 10. marca 1939 a bola v tomto období najmodernejšou a jednou z najvýkonnejších elektrárni na našom území. Elektráreň v Krompachoch bezchybne fungovala 37 rokov, až v roku 1971 odstavili obidva bloky a 15.maja 1976 elektráreň ako celok bola úplne uzavretá.
Dňa 15.12.2015 padla pamiatka z predvojnových rokov. Elektrárenský komín bol symbolom prosperity mesta.
V roku 1948 sa začal budovať elektrotechnický závod. Prevádzka v medenej hute bola obnovená v roku 1951.