Ing. Iveta Rušinová


Kontakty:

Tel.: 053/419 22 11
e-mail: iveta.rusinova@krompachy.sk

  

Vzdelanie

Gymnázium v Krompachoch - ukončené v roku 1978
Vysoká škola technická v Košiciach, Stavebná fakulta - ukončená v roku 1983
Žilinská univerzita v Žiline, v Odbore Stavebníctvo, v odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností - ukončené v roku 2003
Skúšky osobitnej spôsobilosti na výkon činnosti - stavbyvedúceho a staveného dozoru - absolvované v roku 1996
Skúšky odbornej spôsobilosti v štátnej správe, v odbore Výstavba a regionálny rozvoj - absolvované v roku 2004

 

Zamestnania

1983 - 1996 SEZ, a.s. Krompachy - investičné oddelenie, od roku 1992 ako vedúca investícií
1992 - 1996 živnosť, projektovanie drobných a jednoduchých stavieb a činnosť stavebného dozoru
1996 - 2003 Krajský úrad v Košiciach - vedúca odboru bytovej politiky, neskôr ako vedúca odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
2004 – 2006 Krajský stavebný úrad v Košiciach - na odbore stavebného poriadku - odborný radca
Od roku 2003 vykonávam činnosť znalca v Odbore Stavebníctvo, v odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností

Primátor mesta je v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta. Zároveň je aj štatutárnym zástupcom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky.

 

Účasť v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácii

Ing. Iveta Rušinová pred nástupom do funkcie primátorky mesta Krompachy v roku 2007 nepôsobila v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.