Ing. Dárius Dubiňák

 

Primátor

  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
  2. vykonáva obecnú správu,
  3. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

 

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení.