P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

13. februára 2019 (streda) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ.
5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok 2018.
6. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2018.
7. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2018.
8. Majetkové návrhy.
9. Ročná zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO na rok 2019.
10. Návrh Plánu investícií na rok 2019.
11. Návrh na zrušenie uznesení rezervného fondu.
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 -2021.
13. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2019 -2021.
14. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu.
15. Návrh rozpisu finančných prostriedkov na rok 2019 pre školy a školské zariadenia.
16. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
17. Návrh VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
18. Správa hlavného kontrolóra pre MsZ o výsledku kontrol.
19. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018.
20. Informácia o konaní dobrovoľnej zbierky pre ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy
21. Návrh Doplnku č. 2 Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Krompachy.
22. Program odpadového hospodárstva.
23. Informácia o projekte „Zdravé komunity“.
24. Rôzne.
25. Diskusia.
26. Záver.
                             

                                                                                                           Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.