Pre ozrejmenie uvádzame:

V súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v platnom znení štát prispieva na jedlo (suroviny) pre deti v POSLEDNOM ROČNÍKU MATERSKEJ ŠKOLY, t.j. pre deti od 5 do 6 rokov.

Pred novelou zákona rodič platil: 1,12 € za potraviny (suma bola určená finančným pásmom) a sumu  0,40 € za prípravu jedál za deň. Spolu 1,52 €.

Po novele zákona bude štát prispievať na potraviny. Hodnota jedla v materskej škole ostáva nezmenená, mení sa len príspevok rodiča. Zároveň mesto prispievalo na prípravu stravy čiastkou 3,45 €, ktorá platí aj naďalej.

Cena stravy pre dieťa v poslednom ročníku MŠ:

                                      prispievateľ

strava

štát

mesto

rodič

desiata

0,26 €

0,85 €

0,10 €

obed

0,64 €

1,75 €

0,20 €

olovrant

0,22 €

0,85 €

0,10 €

SPOLU

1,12 €

3,45 €

0,40 €

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že rodič pre toto dieťa bude prispievať len čiastkou 0,40 € na jedlo, t.j. na prípravu jedál.

Táto úhrada platí od 1.1.2019. Pre tých rodičov, ktorí za stravu už zaplatili v plnej výške bude príspevok po odpočítaní dotácie vrátený.

Pre deti od 2 do 4 rokov sa poplatky za jedlo nemenia.