Ing. Dárius Dubiňák

 

Kontakty:
Tel.: 053/419 22 13
e-mail: darius.dubinak@krompachy.sk

 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

Zástupca primátora môže byť len poslanec.