Ing. Mária Tomašová


Kontakty:
Tel. : 053/419 22 18
e-mail: maria.tomasova@krompachy.sk
č. dverí 18


(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu   a   odvolanie   hlavného   kontrolóra   potvrdzuje  obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra  neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento  zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho  všetky práva a povinnosti  ostatného vedúceho zamestnanca podľa  osobitného predpisu. 16)  Hlavný kontrolór  nesmie podnikať alebo  vykonávať inú  zárobkovú činnosť  a byť  členom riadiacich, kontrolných  alebo  dozorných   orgánov  právnických  osôb,  ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú   činnosť,   pedagogickú   činnosť,   lektorskú   činnosť, prednášateľskú  činnosť,   prekladateľskú  činnosť,  publicistickú činnosť, literárnu  alebo umeleckú činnosť  a na správu  vlastného majetku  alebo správu  majetku svojich  maloletých detí. Kontrolnú činnosť  vykonáva nezávisle  a  nestranne  v súlade  so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo
   zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona. 10b)
------------------------------------------------------------------
10b) Napríklad zákon  č. 154/2001 Z.z. o  prokurátoroch a právnych
    čakateľoch prokuratúry.
16) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
16a) Zákon  č. 502/2001  Z.z.  o  finančnej  kontrole  a vnútornom
    audite.

 

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov
v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti


V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Mesta Krompachy zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Meste Krompachy v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné týmito spôsobmi:

(1) Písomný podnet - možno podať poštou v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra“ na adresu Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, alebo osobne do podateľne  Mestského úradu v Krompachoch. 

(2) Ústne podanie podnetu  do záznamu - možno uskutočniť priamo u zodpovednej osoby, a to v pracovných dňoch  v kancelárii hlavnej kontrolórky Mesta Krompachy, prvé poschodie, č. dverí 18.

(3) Elektronickou formou - je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: maria.tomasova@krompachy.sk.