Vedúci oddelenia

Ing. Ján Ivančo
053 / 419 22 17
 
Verejné obstarávanie, webová stránka
Ing. Eva Stehlíková
053 / 381 86 85
  
Personalistika a mzdy
Eva Rímska
053/ 419 22 15
 
Priestupky, sťažnosti a petície
JUDr. Ingrid Chudíková
053/ 419 22 26
 
Podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu občanov, evidencia stavieb
Mária Jendruchová
053 / 419 22 24
 
Sociálne veci, opatrovateľská služba, správa IT
PhDr. Imrich Papcun
053 /419 22 30  
 
Terénna sociálna práca
Mgr. Iveta Slovinská
0917 636 038
 
Mgr. Katarína Fecková
0917 636 037
 
Mgr. Mária Hricová
0915957883
 
Matričný úrad
Jana Kandriková
053 / 447 22 07
 
Registratúra - Archív
Ľuboslava Uličná
 
Informátorka 
Darina Marasová
053 / 419 22 22