Ing. Dárius Dubiňák

 

Kontakty:
Tel.: 053/419 22 13
e-mail: darius.dubinak@krompachy.sk

 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

Zástupca primátora môže byť len poslanec.

 

Zverejnenie platu zástupcu  primátorky  mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, s účinnosťou od  01. januára 2022, určila Ing. Dáriusovi Dubiňákovi, dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky, pri pracovnom úväzku 0,8 plat vo výške 2 140,00  Eur.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.02.2019 „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu“. Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho určenia starostom.