Názov prijímateľa:      Mesto Krompachy

Názov projektu:        Zlepšenie kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením v Meste Krompachy prostredníctvom sociálnej práce v komunitách

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 01. 09. 2010 – 31. 08. 2012

Výška nenávratného finančného príspevku: 68 972,67 €

Kontaktné údaje:   PhDr. Imrich Papcun
                               e–mail: papcun@krompachy.sk
                               tel. č. 053/419 22 30
                               www.krompachy.sk

 

Ciele projektu:

 • Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie vzájomného spolunažívania rómskeho etnika a majority v meste Krompachy.
 • Motivovať klientov k podpore vzdelávania detí.
 • Podporiť dostupnosť a kvalitu služieb sociálnej starostlivosti.
 • Pomáhať klientom pri prekonávaní náročných životných situácií.
 • Rozvíjať a podporovať schopnosti klientov hospodáriť s peniazmi a podnecovať ich k účelnému využitiu sociálnych dávok.


Hlavné aktivity:

 • Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Cieľové skupiny:

 • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii.
 • Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci DvHN.
 • Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.
 • Osoby závislé na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich.
 • Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

 

www.esf.gov.sk                                                                                                  www.fsr.gov.sk