Uzávierka prijímania žiadostí je 21.05.2024 do 13.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť a ostatné požadované doklady musia byť doručené). Na oneskorene doručené žiadosti o zaradenie do výberového konania sa nebude prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – Odborný referent stavebného úradu - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Požadované kritéria a ďalšie náležitosti oznámenia o výberovom konaní sú v prílohe.