Aby členovia v rodine žili šťastný a spokojný život je dôležité, aby na ňom spoločnými silami pracovali. Aj Mesto Krompachy sa prácou pre svojich občanov snaží zlepšiť ich žitie. A práve projekty, ktoré sa v meste realizujú prispievajú k tomuto zlepšeniu.

V roku 2023 sa v Krompachoch podarilo ukončiť takmer všetky naplánované investičné akcie. V rámci stavebných a rekonštrukčných prác sa preinvestovali viac ako 4 milióny EUR.

V nasledujúcich riadkoch vám ich v krátkosti priblížim.

 1. Zateplenie budovy Mestského úradu v Krompachoch. Predmetom projektu bola realizácia stavebných prác za účelom zníženia potreby energií. Budova úradu bola zateplená, zrekonštruovala sa elektroinštalácia, osadila sa vzduchotechnika, tepelné čerpadlá a fotovoltaické panely. Projekt bol podporený Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Celková výška investície: 720- tis. EUR.
 2. Detské jasle. Projektovým zámerom bola rekonštrukcia objektu bývalých dielní pri ZUŠ na ulici M. Šprinca za účelom vybudovania nových mestských detských jaslí s kapacitou 16 detí. Projekt bol podporený prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície: 275-tis. EUR.
 3. Interiérové vybavenie detských jaslí. Vďaka dotácii Miestnej akčnej skupiny Sľubica mesto Krompachy získalo finančné prostriedky na nákup kompletného interiérového vybavenia detských jaslí vrátane zakúpenia technológie pre výdajňu jedla. Celková výška investície: 18 300,- EUR.
 4. Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavná. Predmetom projektu bolo skvalitnenie verejného priestranstva v okolí bytových domov na uvedených uliciach. Pribudli zelené plochy, dve detské ihriská, lezecká stena, venčovisko pre psy, nový mobiliár – lavičky, kvetináče, odpadkové koše, odstavné plochy pri bytovkách. Projekt bol podporený prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície: 691-tis. EUR.
 5. Gymnastická cvičebňa na multifunkčnom ihrisku na Okruhlisku. Projekt riešil rekonštrukciu nevyužívaných priestorov v objekte multifunkčného ihriska. Vďaka tomu vznikla nová gymnastická cvičebňa s kompletným zázemím pre športové aktivity žiakov, študentov, športovcov i verejnosť. Projekt podporil Fond na podporu športu. Celková výška investície: 316-tis. EUR.
 6. Vybavenie gymnastickej cvičebne. Mesto Krompachy z vlastných zdrojov vyčlenilo finančné prostriedky na zakúpenie kompletného vybavenia novovzniknutej cvičebne – cvičiace stroje, cvičebné i posilňovacie náčinie, činky, lopty a pod. Celková výška investície: takmer 23-tis. EUR.
 7. Rekonštrukcia futbalových šatní. V roku 2023 sa realizovala aj rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku. Jej výsledkom bolo kompletné zateplenie budovy, strechy, vrátane výmeny okien. Projekt bol podporený z Fondu na podporu športu. Celková výška investície: 172-tis. EUR.
 8. Zateplenie budovy MŠ Hlavná. Fasáda hlavnej budovy škôlky bola zateplená, rovnako tak aj strecha. Vymenili sa okná i dvere. Zrealizovala sa nová konštrukcia strechy. Mesto získalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Celková výška investície: 265-tis. EUR.
 9. Slnečné kolektory na krytej plavárni. Vďaka finančnej podpore Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry mesto Krompachy získalo prostriedky na osadenie 48 ks slnečných kolektorov na budovu krytej plavárne. Tie spolu s tepelnými čerpadlami budú slúžiť na ohrev teplej vody a plaveckého bazéna. Celková výška investície: 256-tis. EUR.
 10. Rekonštrukcia priestorov divadelnej sály. Dotácia z Ministerstva kultúry SR umožnila mestu Krompachy zrekonštruovať priestory pod javiskom v divadelnej sále. Zmodernizovalo sa pódium javiska, zákulisie, schodiská, opravil sa vstup do budovy kultúrneho domu. Súčasťou projektu bola i modernizácia šatní nad javiskom a ich kompletné interiérové vybavenie. V súvislosti s pandémiou Covid-19 a z dôvodu lepšej pripravenosti kultúrneho domu  na realizáciu podujatí bolo predmetom projektu aj nákup ozónovačov, germicídnych žiaričov, dávkovačov dezinfekcie a terminálov s kamerami na meranie teploty. Celková výška investície: 120-tis. EUR.
 11. Rekonštrukcia ciest a chodníkov na uliciach SNP, 29. augusta a Hornádska. Bola najväčšou investíciou, ktorá v roku 2023 v meste prebehla. Podarilo sa ju uskutočniť vďaka eurofondom z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje. Celková výška investície: takmer 1 milión 285-tis.EUR.
 12. Rekonštrukcia opornej steny na Štúrovej ulici. Z vlastných finančných prostriedkov mesta sa v tomto roku podarilo opraviť opornú stenu pri Zdravotnom stredisku na Štúrovej ulici. Celková výška investície: 101-tis. EUR.
 13. Detské bezbariérové ihrisko RODINKA na Lorencovej ulici. Dôvodom nerealizovania tohto projektu bola neúmerná výška spoluúčasti mesta na tomto projekte, ktorá predstavovala viac ako 50% z poskytnutej dotácie. Rovnako nevýhodné boli aj podmienky realizovania zo strany ministerstva. Obyvatelia mesta však nemusia byť sklamaní. Mesto podáva žiadosť na to isté ihrisko, kde žiada oveľa vyššiu dotáciu, s možnosť výberu jednotlivých prvkov ihriska podľa vlastného rozhodnutia. 
 14. Domov sociálnych služieb. Čo sa týka DSS, mesto nezačalo s realizáciou tohto projektu po dôkladnej konzultácii s poskytovateľom dotácie. Samotný proces verejného obstarávania a následnej kontroly bol časovo napätý a z toho dôvodu bola ohrozená aj časová realizácia projektu. Projektová dokumentácia ostáva pripravená na ďalšie možné, výhodnejšie výzvy. 
 15. V neposlednom rade mesto Krompachy získalo nenávratný finančný príspevok od štátu, ktorý mestu kompenzoval náklady spojené s odídencami z Ukrajiny. Tieto finančné prostriedky budú následne využité na rozvojové aktivity mesta. Výška NFP: 91-tis. EUR.

Veľa sa v našom meste podarilo v tomto roku urobiť. Som presvedčený, že po dokončení všetkých projektov a prác sa Krompachy o čosi viac priblížia k moderným mestám s krásnym prostredím, príjemnou atmosférou a spokojnými obyvateľmi. Verím, že spoločenský, kultúrny i športový život v našom meste bude stále pulzovať tak, ako v roku 2023 a že si aj v ponuke, ktorú pre Vás pripravujeme na rok 2024 každý z Vás nájde to svoje.

Všetko dobré želám

 

 

Ing. Dárius Dubiňák

primátor mesta Krompachy