Mesto Krompachy vydanou Smernicou č. 1/2023 v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní Oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie”), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave www.oznamovatelia.sk
Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v § 2 písm. a) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti je v pôsobnosti Mesta Krompachy – hlavný kontrolór Mesta Krompachy. Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy, ak táto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Spôsoby podania oznámenia:

Oznámenie možno podať ústne, písomne alebo elektronickou poštou.

 • Ústne možno podať oznámenie v kancelárií hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na Mestskom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy, v úradných hodinách.
 • Písomné oznámenie sa podáva osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy v uzatvorenej obálke s textom uvedeným na obálke „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to na adresu:
  Hlavný kontrolór Mesta Krompachy
  Mestský úrad Krompachy
  Námestie slobody 1
  053 42 Krompachy
 • Elektronickou poštou prostredníctvom nepretržite dostupnej elektronickej e-mailovej adresy: hlavnykontrolor@krompachy.sk
 • Telefónne číslo hlavného kontrolóra Mesta Krompachy:
  +421 (0)53 419 22 18
  +421 908 190 571


Postupy prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje Smernica č. 1/2023 o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – viď. stránka www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ .

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa:
Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podmienky poskytnutia ochrany a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:
Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viac o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach Mesta Krompachy nájdete na stránke
www.osobnyudaj.sk/informovanie/329282/sk/zakladne-informacie