Usporiadateľ:    Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:              8. október 2023 ( nedeľa )

Prihlášky:           prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na:     

                            jan.znanec@krompachy.sk, 053/4192220  

Štartovné:           5 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

 

Kategórie:          

dievčatá a chlapci do 6 rokov                                                                   100

najmladšie žiačky, žiaci roč. 2014 - 2016 /7, 8, 9 r /                                 400 m     

mladšie žiačky, žiaci roč. 2011 - 2013  /10, 11, 12 r/                                500 m

staršie žiačky, žiaci roč2008 - 2010 /13, 14, 15 r/                                     700 m

mladšie dorastenky  roč2006 - 2007  /16, 17 r/                                     1 000 m

mladší dorastenci  2006 - 2007  /16, 17 r/                                             2 000 m

juniorky roč. 2004 - 2005 /18, 19 r/                                                       2 000 m

juniori roč. 2004 - 2005 /18, 19 r/                                                          3 000 m

                              

MUŽI:              kategória A do 39 rokov  /1984 a mladší /                  6 000 m

                        kategória B 40 - 49 rokov  /1974 - 1983/                    6 000 m

                        kategória C 50 - 59 rokov  /1964 - 1973/                    6 000 m

                        kategória D od 60  rokov1963 a starší /                      6 000 m

                              

ŽENY:             kategória E do 34 rokov 1989 a mladšie /                   6 000 m

                       kategória F od 35- 49 rokov  /1988 - 1974 /                 6 000 m  

                       kategória G 50 a viac rokov  /1973 - 1964/                  6 000 m 

                       kategória H 60 a viac rokov  1963  a staršie/               6 000 m

Trať:               povedie ulicami mesta /asfalt/

 

Časový rozpis: 

Prezentácia:     7, 30 - 8, 30  hod.  mládež.  kategórie,  10,30  hod.  muži, ženy na MsÚ

                            

Štart:                9,00 hod, žiaci, dievčatá a chlapci do 6 rokov,  priebežne ostatní,

                         11,00 hod. muži, ženy

                           

Obed:             obedové balíčky

 

Šatne               :    ZŠ  Zemanská  2,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa       :    podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie     :     na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada           :      pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny               :      prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne.

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného   pohára na 1 rok.

 

Upozornenie:     pretekári zodpovedajú za vlastnú  bezpečnosť

 

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia mesto Krompachy  spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia odvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

 

REGISTRÁCIA: 

https://casomierapt.com/event/beh-ulicami-mesta-krompachy-2/

 

 

Igor Jendruch, v.r.                                                             Ing. Dárius Dubiňák, v.r.

 predseda komisie                                                                        primátor mesta