Ing. Mária Tomašová


Kontakty:
Tel. : 053/419 22 18
e-mail: maria.tomasova@krompachy.sk
č. dverí 18

Rozsah činnosti hlavného kontrolóra je určený v zákone č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v § 18 a nasl. 

 

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov
v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti


V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Mesta Krompachy zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Meste Krompachy v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné týmito spôsobmi:

(1) Písomný podnet - možno podať poštou v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra“ na adresu Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, alebo osobne do podateľne  Mestského úradu v Krompachoch. 

(2) Ústne podanie podnetu  do záznamu - možno uskutočniť priamo u zodpovednej osoby, a to v pracovných dňoch  v kancelárii hlavnej kontrolórky Mesta Krompachy, prvé poschodie, č. dverí 18.

(3) Elektronickou formou - je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: maria.tomasova@krompachy.sk.