Uzávierka prijímania žiadostí je 3.2.2023 (piatok) do 11.30 hod.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie - Denný stacionár - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Bližšie podrobnosti o podmienkach výberového konania tvoria prílohu oznámenia.