POZVÁNKA

28. novembra 2022 (pondelok) o 15.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy.
 4. Sľub primátora mesta Krompachy.
 5. Sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.
 6. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov mestského zastupiteľstva.
 7. Príhovor primátora mesta Krompachy.
 8. Prestávka.
 9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania MsZ.
 10. Voľba mandátovej komisie.
 11. Voľba návrhovej komisie.
 12. Voľba hlasovacej komisie.
 13. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedov,  podpredsedov.
 14. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 15. Schválenie poslanca MsZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
 16. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
 17. Schválenie platu primátora mesta.
 18. Zmena štatutárneho zástupcu v neziskovej spoločnosti Cyklohornád.
 19. Doplnok č. 11 Smernice primátora č.1/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch.
 20. Diskusia
 21. Záver.

                                                          Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.