Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje rodný list. Prvý výpis rodného listu nepodlieha poplatku. Za duplikát rodného listu sa vyberá správny poplatok v hotovosti 5,– €.

Potrebné doklady:
- platné občianske preukazy oboch rodičov
- sobášny list
- u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
- u ovdovelej matky úmrtný list manžela

Ak sú rodičia dieťaťa zosobášení, na MÚ sa dostaví otec dieťaťa.
Ak sú rodičia dieťaťa nezosobášení, na MÚ sa dostavia obidvaja rodičia.

V prípade ak  meno dieťaťa nie je uvedené v zozname a na internetovej stránke www.babynamewrld.com majú rodičia povinnosť byť nápomocní pri predkladaní dokladov  o tom, že ide o meno, aký je jeho pravopis.

Podľa § 2 ods. 2 zákona 300/1993 o mene a priezvisku je povinnosťou rodičov poskytnúť súčinnosť, t .j. predložiť doklad, že nimi vybrané meno je v určitom štáte úradná podoba tohto mena (napr. vyjadrenie zastupiteľského úradu príslušného štátu)