Obstarávateľ, Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) dňa 20. 6. 20202 oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021“. Uvedené oznámenie Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Oznámenie o strategickom dokumente s prílohou ZaD č. 4/2021 je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-spisske-vlachy-zmeny-doplnky-c-4-2021