Pozícia:

Vedúca školskej jedálne

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou,

Maurerova 14, Krompachy

Termín nástupu:

1.júl 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

31. máj 2022

Kontakt:

0917 426 432

zs@zsmaurokrompachy.sk

Úväzok:

Práca na 1 zmennú prevádzku (plný úväzok) od 7,00 h. – do 15,00 h. 

Požadované vzdelanie:

úplné stredoškolské vzdelanie

Platové zaradenie:

Plat  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

2. Profesijný životopis

3. Motivačný list

4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce:

PČ: 01.05.01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko- dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,

- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, ochota a flexibilita, pozitívny prístup k práci, schopnosť kooperácie v tíme.

 

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať do 21.5.2022 na adresu školy Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy.

Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Výber uchádzačov prebehne pohovorom s vedením školy na základe písomného alebo telefonického pozvania.

 

V Krompachoch, 3.5.2022                                                     Mgr. Dagmar Lučanská
                                                                                                           riaditeľka školy