Osoby, ktoré nejaké nehnuteľností nadobudli dedením, alebo dražbou majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľností.

Daňovníkom, ktorí k 31.12.2021 dovŕšili vek 62 rokov bude poskytnuté zníženie dane za byt, alebo rodinný dom vo výške 20% z vyrubenej dane, pokiaľ tieto nehnuteľnosti využívajú výlučne na trvalé bývanie. Zníženie nie je potrebné žiadať žiadnym ďalším podaním

Rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2022 budú občanom doručované do vlastných rúk v priebehu mesiacov marec a apríl. Zaplatiť  bude možné prevodom, alebo v pokladni v hotovosti, alebo kartou od 15.3.2022.